https://yiddishin10lessons.blogspot.com/

Sunday, October 1, 2017

A Taste of Yiddish 8.2

Learn The Yiddish Language At Your Own Pace With Our Program (Workbook and 2 CD's) Now For Only $34.95

Some thoughts to think about
 1. דאָס דאַווענען איז נישט אַזוי ווי אַ רעזערוו-ראָד וואָס מען נוצט נאָר ווען מ'איז אויף צרותנאָר דאָס איז דער קערעװער וואָס שטײַערט אויף דעם ריכטיקן שׁפּאַליר
 2. פאַרוואָס איז די פאָדערשטע ווינטשויבּ פון אַן אויטא אַזוי גרויס און דער שפּיגל וואָס צײַגט וואָס איז פון הינטן אַזוי קלייןווײַל די פאַרגאַנגענהייט איז נישט אַזוי וויכטיק ווי אונדזער צוקומפטטאָ,קוקט פאָרויֹס און נישט אויף צוריק.
 3. פרײַנד זענען ווי אַ בּוךעס נעמט בּלויז אַ פּאָר סעקונדעס דאָס פאַרבּרענעןאָבּער עס נעמט יאָרן צו שרײַבּן
 4. אַלעס אין לעבּן איז צײַטווײַליקאַז עס גייט גוטפרײ זיך דערמיטעס וועט נישט אייבּיק אָנהאַלטןאויבּ עס גייט שלעכטזאָרג נישטעס וועט אויך נישט לאַנג ממשיך זײַן.
 5. אַלטע פרײַנד זענען גאָלדנײַע פרײַנד זענען בּריליאַנטןאַז דו בּאַקומסט אַ בּריליאַנט פאַרגעס נישט דאָס גאָלדאַז אַ בּריליאַנט זאָל שיין אויסקוקן דאַרף מען אים אַרײַנזעצן אין אַ גאָלדענעם בּאַזע!
 6. מיר פאַרלירן די האָפענונג אָפט און עס דאַכט זיך אַז מיר האַלטן שוין בּײַ די ענדעדער אײבּערשטער שמײכלט און זאָגט, ''בּאַרויִקט אײַך מײַנע ליבּעדאָס איז נאָר אַן אויסבּײגנישט דער סוף!''
 7. ווען ג-ט לייזט דײַנע פּראָבּלעמען האָסטו אמונה אין זײַנע פעיִקייטן;וועט ג-ט לייזט נישט דײַנע פּראָבּלעמעןדאָס איז ווײַל ער האָט אמונה אין דײַנע פעיִקייטן
 8. אַ בּלינדער פרעגט בּײַ ג-ט, ''איז דען דאָ ערגערס ווי פאַרלירן די ראיה?''ענטפערט ער, ''יאָצו פאַרלירן דײַן אויסבּליק!''
 9. ווען דו דאַווענסט פאַר אַנדערעהערט זיך ג-ט אײַן און בּענטשט זייאון אַמאָלווען דו פילסט פאַרזיכערט און גליקלעך בּײַ זיךגעדענק אַז אַן אַנדערער האָט פאַר דיר געדאַווענט
 10. זאָרג נעמט נישט אַוועק די מאָרגנדיקע צרותנאָר עס טוט אונטערגראָבּן די הײַנטיקע רויִקײט


transliterated
 1. dos davenen iz nit azoy vi a rezerv-rod vos men nutst nor ven m'iz af tso'res, nor dos iz der kerever vos sjtayert af dem rikhtikn shpa'lir
 2. farvos iz di fodershte vintshoyb fun an o'to azoy groys un der shpigl vos tsaygt vos iz fun hintn azoy kleyn? vayl di fargangenheyt iz nit azoy vikhtik vi undzer tsukumft. to, kukt foroys nit af tsurik
 3. fraynd zenen vi a bukh; es nemt bloyz a por sekundes dos farbrenen, ober es nemt yorn tsu shraybn
 4. a'les in lebn iz tsaytvaylik; az es geyt gut, frey zikh dermit, es vet nit eybik onhaltn. oyb es geyt shlekht, zorg nit, es vet oykh nit lang mamshekh zayn
 5. al'te fraynd zenen gold! na'ye fraynd zenen bril'yantn! az du bakumst a bril'yant, farges nit dos gold! az a bril'yant zol sheyn oyskukn darf men em araynzetsn in a goldenem ba'ze!
 6. mir farlirn di ho'fe'nung oft un es dakht zikh az mir haltn shoyn ba di en'de, der eybershter shmeykhelt un zogt, “baru'yikt aykh mayne li'be, dos iz nor an oysbeyg, nit der sof!”
 7. ven G-t layzt day'ne problemen hostu emu'ne in zay'ne fe'yikeytn; ven G-t leyzt nit dayne problemen, dos iz vayl er hot emu'ne in day'ne fe'yikeytn
 8. a blinder fregt ba G-t, “iz den do ergers vi farlirn di ri'ye?” entfert er, “yo, tsu farlirn dayn oysblik!”
 9. ven du davenst far an'de're, hert zikh G-t ayn un bentsht zey, un a'mol, ven di filst farzikhert un gliklekh ba zikh, gedenk, az an ande'rer hot far dir gedavent
 10. zorg, nemt nit a'vek di morgndi'ke tso'res; nor es tut untergrobn di haynti'ke ru'yikeyt


translated to English
 1. Davening is not like a spare tire that you pull out only when you're in trouble, only it's like a steering wheel that leads you along the right path
 2. Why is the windshield of a car so big while the rear view mirror so small? Because, the past is not so important like our future. So, look forwards not backwards.
 3. Friends are like a book; it takes only a few seconds to burn it, but it takes years to write
 4. Everything in life is temporary. If it goes well, enjoy it, it won't last forever. If it doesn't go well, don't worry, for it too won't last long.
 5. Old friends are gold! New friends are diamonds! If you receive a diamond, don't forget the gold! In order for a diamond to look beautiful, you need to set it into a gold setting!
 6. We lose our hope often and tend to think that it's the end. God smiles from above and says, “Relax, my dear people, I am only throwing you a curve, it's not the end!”
 7. When G-d solves your problems, you believe in his abilities: When G-d does not solve your problems, that is because he has faith in your abilities.
 8. A blind person asks G-d, “Is there anything worse than losing your eyesight?” He answers, “Yes, a lack of vision!”
 9. When you pray for others, G-d listens and blesses them. And sometimes, when you feel secure and blissful, remember that someone else prayed for you.
 10. Worries, don't take away tomorrow's troubles, it just undermines the serenity of today.

Translated to Hebrew

 1. תפילה איננה "גלגל רזרבישאתה שולף רק כשאתה בצרותאלא זה ״הגהשמוביל לאורך הנתיב הנכון.
 2. למה השמשה הקדמית של המכונית כל כך גדולה והמראה לראייה מאחור כל כך קטנהבגלל שהעבר לא חשוב כמו העתיד שלנואז,תסתכלו קדימה ולא אחורנית .
 3. חברים הם כמו ספרזה לוקח כמה שניות לשרוףאך לוקח שנים לכתוב.
 4. כל הדברים בחיים הם זמנייםאם הם הולכים טובתשמחו איתםכי הם לא ימשיכו לנצחאם הם משתבשיםאל תדאגוהם גם לא יישארו עוד זמן רב.
 5. חברים ישנים הם זהבחברים חדשים הם יהלומיםאם אתה מקבל יהלוםאל תשכח את הזהבכדי להחזיק יהלוםאתה תמיד צריך בסיס של זהב!
 6. אנחנו מאבדים תקווה לעתים קרובות ונוטים לחשוב שהגיע הסוףה׳ מלמעלה ומחייך אומר "תרגעמותקזה רק עיקולזה לא הסוף!"
 7. כאשר ה׳ פותר את הבעיות שלךיש לך אמונה שיש לו היכולות;כשאלוקים לא פותר את הבעיות שלךזה כי יש לו אמונה שיש לך את היכולות...
 8. אדם עיוור שואל את אלוקים: "האם יכול להיות יותר גרוע מלאבד ראייה?" הוא השיב: "כןלאבד את החזון שלך!"
 9. כשאתה מתפלל עבור אחריםאלוקים מקשיב לך ומברך אותם,ולפעמיםכאשר אתה בטוח ומאושרזכור כי מישהו אחר התפלל עבורך.
 10. דאגה לא מסירה את הצרות של מחררק מערערת את השלווה של היום.

A Brand New Release of These Two Books


https://goo.gl/HeLe8R                                        https://goo.gl/4KnicwFor Other Selections Click Below

אַ  גוטע וואָך און אַ גוט קוויטל
Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation
No comments:

Post a Comment