https://yiddishin10lessons.blogspot.com/

Friday, August 11, 2017

A Taste of Yiddish 7.45

Summer Sale!! Yiddish In 10 Lessons Now Only
$34.95this week's proverbs

דער מנהיג פון פאָלק איז געגליכן צו אַ וועשער וואָס בּלײַכט וואָל אין דער זוןדי וואָל ווערט ווײַס אָבּער דער וועשער ווערט שוואַרץ (דער ײִד הקדוש)

transliterated
der manhig fun folk iz geglikhn tsu a vesher vos blaykht vol in der zun; di vol vert vays, ober der vesher vert shvarts

the proverb actually means
A leader of the masses is like a launderer who bleaches wool in the sun, the wool whitens, while the launderer himself becomes black (dirty). 
 (The Holy Jew)

translated to Hebrew
להיות מנהיג של ההמון עם הוא כמו להלבין צמר בשמשהצמר מתלבן אבל המלבין משחיר
(היהודי הקדוש)


another
פּונקט ווי דער קערער וואָס רײניקט דעם הויף ווערט אַלײן שמוציקאַזוי אויךדער וואָס זוכט צו פאַרריכן די וועלטקען אלײן ווערן פאַראומרײניקט פון דעם שלעכטס

transliterated
punkt vi der kerer vos reynikt dem hoyf vert a'leyn shmutsik, azoy oykh ken der vos zukht tsu farrikhtn di velt, vern farumreynikt fun dem shlekhts

in English
Just as the sweeper who cleans the courtyard gets dirtied himself, so can one who seeks
to repair the world be contaminated by evil. 
(Baal Shem Tov)

in Hebrew
בדיוק כמו שזה שעובד בניקיוןשמנקה את החצרותבעצמו מתלכלךכך יכול זה שמבקש לתקן את העולם להיות מזוהם מהרע (הבעש''ט)


lastly
דער בּעזעם וואָס מאַכט די שטובּ זויבּערווערט אַלײן אויך שמוציק בּשעת'ן רײניקן

transliterated
der bezem vos makht di shtub zoyber, vert aleyn oykh shmutsik beshasn reynikn

in English
The broom that cleans the house, itself gets dirty when it cleans

in Hebrew
מטאטא שמנקה את הבית גם מתלכלך בשעת הנקיון


The red heifer also known as the red cow, was a cow brought to the priests as a sacrifice according to the Hebrew Bible, and its ashes were used for the ritual purification of Tum'at HaMet ("the impurity of the dead"), that is, an Israelite who had come into contact with a corpse

Book of Numbers
According to: "Speak unto the children of Israel, that they bring thee a red heifer without spot, wherein is no blemish, and upon which never came yoke". Numbers 19:2
The Book of Numbers stipulates that the cow must be red in color, without blemish, and it must not have been used to perform work.(Numbers 19:2) The heifer is then ritually slaughtered (Numbers 19:3) and burned outside of the camp (Numbers 19:3–6). Cedar wood, hyssop, and wool or yarn dyed scarlet are added to the fire, and the remaining ashes are placed in a vessel containing pure water.(Numbers 19:9)
In order to purify a person who has become ritually contaminated by contact with a corpse, water from the vessel is sprinkled on him, using a bunch of hyssop, on the third and seventh day of the purification process.(Numbers 19:18–19)
The priest who performs the ritual then becomes ritually unclean, and must then wash himself and his clothes in running waters. He is deemed impure until evening.

בהלכה היהודיתפרה אדומה היא פרה שצבע שערה חום אדמדםומשתמשים בה לטיהור אנשים שנטמאו בטומאת מתלאחר תהליך המתואר במקראבתחילת פרשת חוקתהכולל בין היתרשחיטתהשריפתהעירוב אפרה עם מיםוהזאה מהמים על ידי כהן על הטמא שנהפך בסיום התהליך לטהור.

אדם נטמא בטומאת מת על ידי נגיעה בואו שהות בבית שנמצא בו מתאסור לו לאכול בתרומה או בקדשי בית המקדשוכן אסור לו להיכנס לתחום בית המקדשעל מנת לטהר אדם זהיש להזות עליו מאפר הפרה האדומהכפי שנאמר בפסוק: "וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה תְּמִימָה אֲשֶׁר אֵין-בָּהּ מוּםאֲשֶׁר לֹא-עָלָה עָלֶיהָעֹל" (ספר במדברפרק י"טפסוק ב'); "הַנֹּגֵעַ בְּמֵתלְכָל-נֶפֶשׁ אָדָם וְטָמֵא ... הוּא יִתְחַטָּא-בוֹ" (ספר במדברפרק י"טפסוק י"א).

הפרה האדומה הראשונהשנשרפה בימי משה רבנונשרפה על ידי אלעזר בן אהרן הכהןשהיה אז סגן הכהן הגדולאולם כל הפרות האדומות האחרותשנשרפו לאחר מכן היו כשרות גם בכהן הדיוטויש הסוברים שהפרות האדומות האחרות צריכות להישרף דווקא על ידי כהן גדוללמרות כוחה של הפרה האדומה לטהר את הטמאיםהעוסקים בשריפתה נטמאים טומאה קלה (של יום אחד)האפר שנשרף מפרה אחתהספיק למשך כמה וכמה שניםשכן ניתן לערב כמות קטנה של אפר במיכל גדול של מי מעײןודי בכמות קטנה מן המים כדי לטהר את הטמאים.

לפי הרמב"ם היו בעבר תשע פרות אדומות "ותשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצוה זועד שחרב הבית בשנײה ראשונה עשה משה רבנוושנײה עשה עזראושבע מעזרא עד חורבן הביתוהעשירית עושה המלך המשיחמהרה ײגלה" (משנה תורה לרמב"םספר טהרההלכות פרה אדומהפרק ג', הלכה ד').

במשנה במשנהמסכת פרהפרק ג', משנה הנאמר: "הראשונה עשה משה והשנײה עשה עזראוחמש מעזרא ואילךדברי רבי מאירוחכמים אומריםשבעה מעזרא ואילךומי עשאןשמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול עשו שתײם שתײםאליהועיני בן הקוף וחנמאל המצרי וישמעאל בן פיאבי עשו אחת אחת."


A Brand New Fascinating Title

"My Shtetl Baltimore"
For Other Selections Click Below

אַ גוטע וואָך  

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation

No comments:

Post a Comment