https://yiddishin10lessons.blogspot.com/

Wednesday, October 26, 2016

Now That The Holidays Are Behind Us


Learn The Yiddish Language At Your Own Pace With Our Program (Workbook and 2 CD's) Now For Only $34.95


אַ בּריוו צו ג-ט
טײַערער פאָטער אין הימל,
אין דעם פאַרגאַנגענעם מאָנאַט האָבּ איך געבּלאָזן אַ האָרן פון אַ ווידער,
געגעסן אַ קאָפּ פון אַ פיש, געדרייט אַ האָן איבּערן קאָפּ, אָנגעטאָן אַן אַנצוג
מיט גומענע שיך, אויף דעם אַ קיטל, געדאַווענט און געפאַסט 25 שעה,
געבּויט און געזעסן אין אַ כאַטקעלע מיט אַ שטרויענעם סטעליע (טייל מאָל אין
רעגן) פאַרבּראַכט מיט מײַנע שוויגער עלטערן דרײַ טאָג נאָכאַנאַנד און נאָך
דרײַ מיט מײַנע עלטערן, זיך אַרומגעדרייט מיט אַ קליין בּיימעל און אַ פרוכט

אין די הענט, געקלאַפּט אויף דער ערד מיט 5 צווײַגעלעך, אויפגעגעסן קנאַפּע
פיר קילו רינדערן, פלאַנקען, צונג און נאָך מיני פליישן מיט אַלע ערליי עסענס
מיט סעודהלעך ממש כּדי להמית, אַוועקגעטאַנצט שעה'ן לאַנג בּיז
מ'איז געפאַלן פון די כּוחות, אָפּגענוצט זעקס טאָג פון וואַקאַציע אָן
אַוועקרירן זיך פון שטובּ און כ'האָבּ פאַרבּראַכט מער שעה'ן אין שול ווי
בּײַ דער אַרבּעט.
דו מיינסט אפשר אַז מיר וועלן דאָס קענען איבּער'חזר'ן איבּער אַ יאָרן?


a briv tsu Got
tayere foter in himl,
in dem fargangenem monat hob ikh geblozn a horn fun a vider, gegesn a kop fun a fish, gedreyt a hon ibern kop, ongeton an antsug mit gu'me'ne shikh, af dem a kitl, gedavent un gefast 25 sho, geboyt un gezesn in a khatkele mit a shroyenem stelye (teylmol in regn) farbrakht mit mayne shviger eltern 3 tog nokhanand un nokh 3 mit mayne eltern, zikh arumgedreyt mit a kleyn beyml un a frukht in di hent, geklapt af der erd mit 5 tsvaygelekh, ufgegesn kna'pe fir kilo rindern, flankn, tsung un nokh mi'ne fleyshn mit ale erley esens mit sudelekh mamesh kedey lehomis, avekgetantst sho'en lang biz m'iz gefaln fun di koykhes, opgenutst zeks tog fun vakatsye, on avek'rirn zikh fun shtub un kh'hob farbrakht mer sho'en in shul vi ba der arbet
du meynst, efsher, az mir veln dos kenen i'ber'khazern i'ber a yorn?

A Letter to G-d
Dear G-d,
In the past month I blew a ram's horn, ate a fish head, swung a chicken around my head, dressed in a suit and sneakers, then wore a white robe on top of it, prayed and fasted for 25 hours , built and ate in a tent with a bamboo ceiling (sometimes in the rain), spent three consecutive days with my
in-laws and 3 more with my parents, walked around with a palm branch and a citrus fruit, whipped 5 branches on the floor, ate roughly 8 lbs of beef, veal, tongue and other meats with other kinds of foods and meals to die for, danced for hours until we ran out of strength, used 6 vacation days without leaving my neighborhood and spent more hours in shul than I did in my office
Do you think that perhaps we can do this again next year?...


מכתב לרבונו של עולם
אבא יקר שבשמים,
בחודש האחרון תקעתי בשופר של איל, אכלתי ראש של דג, סובבתי תרנגולת על ראשי, לבשתי חליפה עם נעלי גומי ועל זה חלוק לבן, התפללתי וצמתי 25 שעות, בניתי וגרתי בבקתה עם גג קש (לפעמים בגשם) בליתי עם ההורים של אשתי שלושה ימים רצופים ועוד שלושה ימים עם הורים שלי, עשיתי סיבובים עם דקל ופרי בידיים, דפקתי בריצפה עם 5 ענפים, אכלתי בערך ארבע קילו בקר, צלעות, לשון ועוד מיני בשר עם כל מיני מאכלים עם סעודות ממש עד יציאת נשמה. רקדתי שעות ארוכות עד אפיסת כוחות, השתמשתי ב6 ימי חופש מהעבודה בלי לזוז מהבית ובליתי יותר שעות בבי הכנסת מאשר בעבודה..
אתה חושב, אולי, שנוכל לחזור על כל זה בשנה הבאה?.....

Now that the holidays are over and with all of the meals eaten, quite a bit of the food consumed, stubbornly refuses to go away. This is what came to mind

this week's proverb
וואָס אַ גראָבּער בּויך קאָסט וואָלט איך געוואָלט פאַרמאָגן; וואָס ער איז ווערט זאָלן מײַנע שונאים פאַרמאָגן

transliterated
vos a grober boykh kost volt ikh gevolt farmogn; vos er iz vert zoln mayne sonim farmogn

the proverb actually means
What a fat stomach cost, I wish upon myself. What it's worth I wish upon my enemies

Hebrew Translation
כמה בטן שמן עולה אני מאחל לעצמי, כמה שזה שוה אני מאחל לשונאים שליA Brand New Release of These Two Books

https://goo.gl/HeLe8R                                        https://goo.gl/4KnicwFor Other Selections Click Below

אַ  גוטע וואָך און אַ גוט קוויטל
Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation


No comments:

Post a Comment