Friday, July 28, 2017

A Taste of Yiddish 7.43

Summer Sale!! Yiddish In 10 Lessons Now Only
$34.95
this week's proverb
אַ גוטער פרײַנד קומט צו אַ שמחה אומגעבּעטענערהייט

transliterated
a guter fraynd kumt tsu a simkhe umgebetenerheyt

the proverb actually means
a close friend comes to a party uninvited

translated to Hebrew
ידיד נאמן מגיע לשמחה בלי הזמנה In Proverbs (27:10)
בּעסער אַ נאָענטער שכן איידער אַ װײַטער בּרודער

transliterated
beser a nonter shokhn eyder a vayter bruder

in English
better is a neighbour that is near than a brother far off

(משלי כ''ז, י)
טוב שכן קרוב מאח רחוק


or this
חבר'שאַפט איז שטאַרקער ווי בּרודערשאַפט

transliterated
khavershaft iz shtarker vi brudershaft

in English
friendship is stronger than kinship

in Hebrew
חברוּת חזק מקרבת משפחה
lastly
היטן זאָל מען זיך פאַר די פרײַנד, נישט פאַר די פײַנט

transliterated
hitn zol men zikh far di fraynd, nit far di faynt

in English
beware of your friends, not from your enemies

in Hebrew
היזהרו מהחברים לא מהאויבים

אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים
צוליבּ קמצא און בּר קמצא איז ירושלים חרוב געוואָרן – קמצא איז דאָך דאָ אינגאַנצן אומשולדיג געװען, פאַרװאָס דערמאַנען די חז''ל זײַן נאָמען אין אײנעם מיט בּר-קמצא?
אַלץ אוהב נאמן פון דעם װאָס האָט געמאַכט די סעודה, האָט קמצא נישט געדאַרפט װאַרטן בּיז מ'װעט אים אײַנלאַדענען, ער האָט געדאַרפט אַלײן קומען און װיבּאַלד ער האָט דאָס נישט געטאָן, איז דורכדעם אַרויסגעקומען דעם אומגליקלעכן טעות װאָס האָט גורם געװען דעם חורבּן בּית-המקדש, איז דערפאַר קמצא פּונקט אַזוי שולדיג אין די חורבּנות װי בּר-קמצא (ר' יצחק'ל װאָרקער)

transliterated
tsulib Kamtse un Bar-Kamtse iz Yerushalayim khorev gevorn. Kamtse iz dokh do ingantsn umshuldig geven, farvos dermonen di khazal zayn nomen in eynem mit Bar-Kamtse?
Alts ohev ne'emon fun dem vos hot gemakht di su'de, hot Kantse not gedarft varten biz m'vet en aybladenen, er hot gedarft aleyn kumen un vibald er hot dos nit geton, iz durkhdem aroysgekumen dem umgliklechn to'us, vos hot goyrem geven den khorbn beys-hamikdosh, iz derfar Kamtse punkt azoy shuldig in di khorboynes vi Bar-Kamtse. (Reb Yitskhok'l Vorker)

אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים
קמצא בכלל לא היה אשם פה, למה חז''ל הזכירו את שמו יחד עם בר-קמצא?
כי בתור אוהב נאמן של בעל הסעודה, קמצא לא היה צריך לחכות להזמנה. הוא היה צריך לבוא לבד ובגלל שלא עשה כן, יצאה הטעות הנוראה הזאת שזה גרם לחורבן בית המקדש. משום כך קמצא היה אשם בדיוק כמו בר קמצא. (ר' יצחק מוורקא)

Kamtsa and Bar-Kamtsa
Jerusalem was destroyed because of Kamtsa and Bar-Kamtsa. But Kamtsa was entirely innocent. Why do our Rabbis mention his name together with Bar-Kamtsa?
Being a close confidant of the one that was making the party, Kamtsa should not have waited for an invitation. He should have come on his own and since he did not do that, it brought about that terrible mixup which caused the destruction of the temple. Therefore, Kamtsa was just as at fault as Bar-Kamtsa.Here's another
דער מינהג בּײַ חסידים צו מאַכן אַ סיום אין די נײַן טעג – האָט דער חידושי הרי''ם דערקלערט – איז מתקן צו זײַן דעם חטא פון שנאת חינם צוליב װעלכן דאָס בּית-המקדש איז חרוב געװאָרן.
די חז''ל זאָגן, ,,צורבא מרבנן דשלים מסכת עבידנא יומא טבא לרבנן'' ענדיגט װער אַ מסכת, זאָל ער מאַכן אַ סעודת מריעים, פאַרבּרענגן בּחברותא און אָט דאָס איז דער היפוך פון שנאת חינם, צוליבּ װעלכן דאָס בּית-המקדש און אונדזער לאַנד זענען פאַרװיסט געװאָרן.

transliterated
der minhag ba khasidem tsu makhn a siyem in di nayn teg – hot der khidushei harim derklert – iz mesakn tsu zayn dem khet fun sinas khinem, tsulib velkhn dos beys-hamikdosh is khorev gevorn. di khazal zogn, “tsorve merabonon d'shalim mesekhet, avidne yo'me tovo lerabonon,” endigt ver a mesekhet, zol er makhn a su'des mereyim, farbrengn bekhavru'se un ot dos iz der hepekh fun sinas khinem, tselib velkhn dos beys-hamikdosh un undzer land zenen korev gevorn.

In English
It is customary by Chassidim to finish a tractate of the Talmud during the nine days in order to eat a meal including meat – the Chidushei Harim explained. - to remedy the sin of baseless hatred that caused the destruction of the Holy Temple.
Our Rabbis tell us, “a disciple that has completed his tractate, a feast would be made for the scholars” to celebrate with one another and that is the opposite of baseless hatred that caused the Holy Temple and our land to be destroyed.

In Hebrew
המנהג אצל חסידים לעשות סיום בתשעת הימים – אמר החידושי הרי''ם – זה בא לתקן השנאת חינם שגרם לחורבן בית-המקדש.
חז''ל אמרו, ,צורבא מרבנן דשלים מסכת עבידנא יומא טבא לרבנן,''מלומד שמסיים מסכת, שיעשה סעודה לידידים ולשמוח איתם שזה ההיפך משנאת חינם שהיה גורם לחורבן בית המקדש.


*The story of Kamtza and Bar Kamtza is the most famous midrash (Jewish legend) regarding the Destruction of the Second Temple in Jerusalem in the 1st century CE.[1] The story appears in the Babylonian Talmud, Tractate Gittin, folio 55b, and in the Midrash, Lamentations Rabbah 4:3.
The story tells of a wealthy man who lived in the 1st century CE. For an upcoming party he sent his servant to deliver an invitation to his friend, a man named Kamsa. However, the servant mistakes the recipient as Bar Kamsa, an enemy of the wealthy man. Upon seeing the hated Bar Kamsa at his party, the host orders him to leave. Bar Kamsa, attempting to save face, thrice offers to make peace with the host, first offering to pay for the food he eats, then for half of the expenses of the party, and then for the entire party, each time rebuffed by the angry host.
Humiliated, Bar Kamsa vows revenge against the rabbis present who did not defend him allowing him to be publicly embarrassed. He visits the Roman Caesar who controls the region and tells him the Jews are inciting to revolt against the Roman Empire. The Caesar, unsure of whether to believe Bar Kamsa, sends an animal to be sacrificed as a peace offering in the Temple in Jerusalem along with Bar Kamsa. On the way, Bar Kamsa purposefully slightly wounds the animal in a way that would disqualify it as a Jewish sacrifice but not as a Roman offering.
Upon seeing the disfigured animal, the rabbis of the Sanhedrin present at the Temple have to make a decision as to how to respond to the delicate situation presented. Some advocate dispensing with the law and offering the animal anyway to avoid war. This plan is vetoed by Rabbi Zecharia ben Avkolos who fears that people will begin to bring blemished animals to the Temple to be sacrificed. They then suggest putting Bar Kamsa to death to prove that he is at fault, but Rabbi Zecharia ben Avkolos again refuses, because this is not the mandated penalty for intentionally bringing a disqualified offering to the Temple.
Rabbi Yochanan says because of the actions of Rabbi Zecharia ben Avkolos the Temple was destroyed and the Jews were exiled from the land.
The Caesar, incensed, sent an army to lay siege to Jerusalem, eventually leading to its downfall in the year 70 C.E. Josephus (Wars II, 17:2) also ascribes the beginning of the war to the refusal to accept the offering of the Emperor. The Talmudic record is meant to illustrate how internal tensions among the Jewish people exacerbated the external threat from the Roman conquerors

Tisha B'avPerfect Matches - The Interactive Jewish Dating Game
The Game That Many Were Waiting For Is Back!!

A Great Way To Enjoy The Summer!!

           http://a.co/533quYq
    
For Other Selections Click Below

אַ גוטע וואָך  

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation


Friday, July 21, 2017

A Taste of Yiddish 7.42

Summer Sale!! Yiddish In 10 Lessons Now Only
$34.95


this week's proverb
צו פאָרשן זינד און נישטערן גוטס איז אַן אויסגעצייכענטע מידה. אָבּער, מ'דאַרף עס מצמצם זײַן צו זוכן די זינד אין זיך און דאָס גוטס אין יענעם 
(ר' לוי יצחק בּאַרדיטשאָווער)

transliterated
tsu forshn zind un nishtern guts iz an oysgetseykhen'te mi'de. ober, m'darf es me'tsamtsem zayn tsu zukhn di zind in zikh un dos guts in yenem. (Barditshev)

the proverb actually means
Investigating sin and pursuing good are admirable quests. But you need to limit it to look for sin in yourself and good in others. 
(Rabbi Levi Yitzchak of Berditchev)
translated to Hebrew
לחקור חטא ולרדוף את הטוב הן משימות להערצה. אך צריך לצמצם
ולחקור את החטא של עצמך ואת הטוב של אחרים


Perfect Matches - The Interactive Jewish Dating Game
The Game That Many Were Waiting For Is Back!!

A Great Way To Enjoy The Summer!!

           http://a.co/533quYq
    
For Other Selections Click Below

אַ גוטע וואָך  

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation


Friday, July 14, 2017

A Taste of Yiddish 7.41

Summer Sale!! Yiddish In 10 Lessons Now Only
$34.95

this week's proverb
דער טאָג, אין וועלכן איך בּין געבּוירן געוואָרן, איז מיר אַריבּער אין געוויין, יעדער טאָג נאָכהער האָט מיר אויפגעקלערט די סיבּה דערפון... (ד. ה. ס׳איז פאַראַן אויף וואָס צו וויינען...)

transliterated
der tog in velkhn ikh bin geboyrn gevorn, iz mir a'riber thi geveyn. Yeder tog nokh'her hot mir ufgeklert di si'be derfun....(s'iz faran farvos tsu veynen)

the proverb actually means
The day that I was born in, I passed by wailing. Every day that passed, from that day on, made it clearer to me the reason for that..... (there is what to cry about)

translated to Hebrew
היום בו נולדתי עברתי בבכי. כל יום שעבר, התבהר לי את הסיבה לכך.... (כלומר, יש על מה לבכות)Perfect Matches - The Interactive Jewish Dating Game
The Game That Many Were Waiting For Is Back!!

A Great Way To Enjoy The Summer!!

           http://a.co/533quYq
    
For Other Selections Click Below

אַ גוטע וואָך  

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation


Thursday, July 6, 2017

A Taste of Yiddish 7.40

Summer Sale!! Yiddish In 10 Lessons Now Only
$34.95
this week's proverbs
אַ בּהמה, כּל זמן זי לאָזט זיך מעלקן, פירט מען זי נישט צו דער שחיטה...

transliterated
a be'hey'me, kol zman zi lozt zikh melkn, firt men zi nit tsu der shkhi'te...

the proverb actually means
a cow, as long as it allows itself to be milked, is not sent to the slaughter house

translated to Hebrew
פרה, כל עוד נותנת להיחלב , היא לא נשלחת לבית המטבחיים....
or this
וואָס קומט מיר אַרויס פון דער גוטער קו וואָס גיט אַ סך מילך, אַז זי קאָפּעט דערנאָך דאָס שׁעפל אַרויס?

transliterated
vos kumt mir aroys fun der gu'ter ku vos git a'sakh milkh, az zi ko'pet dernokh dos shefl a'roys

in English
of what use is a good cow that gives lots of milk, if she kicks the bucket after being milked

in Hebrew
מה התועלת יש מהפרה הטובה הנותנת הרבה חלב, כשהיא בועטת אח''כ בדלי
מעלקן אַ קו
אַ מגיד קומט אַמאָל צו אַ נגיד אַ קמצן נאָך אַ נדבה אויף זייער אַ נויטיקער צוועק. דער קמצן אָבּער האַלט זיך פעסט און וויל נישט געבּן קײַן אײן פּרוטה. וויפיל דער מגיד רעדט אים איבּער – העלפט גאָרנישט. פאַרן אַוועקגיין זאָגט אים דער מגיד:
"צוליב אײַך, רעכן איך, מעג מען אָן קײַן חשש מתּיר זײַן גוײִשע מילך"
"וואָס הייסט?” וואונדערט זיך דער גביר.
"גאַנץ אײנפאַך," זאָגט אים דער מגיד. “לאָמיך דיר מסבּיר זײַן. מן הסתּם ווייסטו דעם טעם פאַרוואָס גוײִשע מילך איז פאַרבּאָטן? דערפאַר, וואָס מ'האָט מורא טאָמער וועט דער גוי נעמען און אויסמעלקען אַ בּהמה טמאה און פאַרקויפן ײִדן די מילך אירע. פון אײַך, אָבּער, קען מען האָבּן אַ קלאָרן בּאַווײַז אַז אַ בּהמה טמאה לאָזט זיך נישט מעלקן....

melkn a ku
a Magid kumt amol tsu a nogid, a kamtsn, nokh a ne'do've af zeyer a noyti'ke tsvek. der kamtsn halt zikh fest un vil nit gebn kayn eyn pru'te. vifil der Magid redt em i'ber, helft gornit. farn avekgeyn, zogt em der Magid, “tsulib aykh, rekhn ikh, meg men, on a kh'shash, matir zayn goyishe milkh.”
vos heyst,” vundert zikh der gvir?”
gants eynfakh,” zogt em der Magid. “lomikh dir masber zayn. min hastam veystu dem tam farvos goyishe milkh iz farbotn? derfar, vos m'hot moy're tomer vet der goy nemen un oysmelkn a behey'me tme'yo un farkoyfn Yidn di milkh i're. fun aykh, ober, ken men hobn a klorn bavayz az a beheymo t'meyo lozt zikh not melkn....

milking a cow
A Maggid once came to a rich miser for a donation for a very important matter. The miser held his ground and refused to give even a penny. No matter how much the Maggid tried to convince him, but to no avail. Before he left, the Maggid said to him, “Because of you, I think, that one can without doubt permit  gentile milk.”
What does that mean?” wondered the miser.
Pretty simple,” the Maggid answered. “Let me explain it to you. You probably know the reason why gentile milk is forbidden? Because, we are afraid that the gentile would milk a non kosher animal and sell it to a Jew, which is forbidden. From you, however, one can clearly see that a non-kosher animal (animal in Yiddish also means moronic, obtuse, imbecile, etc.) doesn't allow himself to be milked....

לחלוב פרה
פעם, מגיד בא לנגיד, קמצן, לאסוף כסף עבור ענין חשוב. הקמצן עומד בשלו ולא נותן פרוטה. כמה שהמגיד ניסה לשכנע אותו, לא עזר. לפני שהוא עזב את הבית, המגיד אומר לו, ''בגללך, אני חושב, אפשר להתיר, בלי שום חשש, חלב עכו''ם.''
''מה זאת אומרת?'' שואל הגביר בתמיהה.
''מאוד פשוט,'' מסביר לו המגיד. ''אני אסביר לך. מן הסתם ידוע לך הטעם למה חלב של גוי אסור? הסיבה היא, כי חוששים אולי הגוי יחלוב בהמה טמאה וימכור את זה ליהודי, שזה אסור. אבל ממך, יש ראיה ברורה, שבהמה טמאה לא ניתן להיחלב......


Perfect Matches - The Interactive Jewish Dating Game
The Game That Many Were Waiting For Is Back!!

A Great Way To Enjoy The Summer!!

           http://a.co/533quYq
    


For Other Selections Click Below


אַ גוטע וואָך  

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language

A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation