Saturday, January 30, 2016

A Taste of Yiddish 6.20

===============F R E E================
Here You Can View and Listen To The First Lesson Free!!
Yiddish In 10 Lessons – A Home Study Program: A 345 page Workbook and 2 CD's!!
this weeks proverb
האָדעווע אַ וואָלף ווי לאַנג, קוקט ער אַלץ אין וואַלד אַרײַן

transliterated
ho'de've a volf vi lang, kukt er alts in vald a'rayn

the proverb actually means
raise a wolf, no matter how long, he'll keep on looking over at the forest

translated to Hebrew
תגדל זאב לא משנה לכמה זמן, הוא עדיין יסתכל לכיוון היער

די נאַטור פון אַ קאַץ

מ'דערציילט אַ הערליכע מעשה פון אַ ויכּוח וואָס אַ פילאָזאָף האָט געהאַט מיטן רמב''ם. דער פילאָזאָף האָט געטענה'ט אַז ער קען ענדערן די נאַטור פון אַ קאַץ אַז ער זאָל זיך אויפפירן ווי אַ מענטש. דער רמב''ם האָט געזאָגט אז דאָס איז אוממעגליך. זיי האָבּן בּאַשלאָסן צו האַלטן אַ ויכּוח. ווען דער טאָג פון דעם ויכּוח איז אָנגעקומען האָט דער פילאָזאָף געבּראַכט אַ קאַץ וואָס ער האָט געניט צו ווערן אַ קעלנער.די קאַץ האָט סערווירט אַ גאַנצער מאָלצײַט און דער עולם איז געזעסן פאַרגאַפט. קוקענדיק און זײַענדק זיכער אַז דער רמב''ם האָט פאַרשפּילט דעם דיספּוט, האָט דער רמב''ם אַרויסגענומען אַ קליין פּושקע פון טאַש. ער האָט עס אויפגעעפענט און אַ מויז איז אַרויסגעשפּרונגען. אזוי ווי די קאַץ האָט בּאַמערקט די מויז, האָט זי אַראָפּגעלאָזט דעם טאַץ מיט דעם גאַנצן געשיר אויף דער ערד, צעבּראָכן אַלע כּלים און זיך גענומען נאָכיאָגן די מויז. דער רמבּ''ם איז געווען גערעכט און אַלע זענען געווען אײַנשטימיק, אַז אַ קאַץ בּלײַבּט אַ קאַץ. וויפיל מ'זאָל איר פּראָבּירן אויסלערנען זיך פירן אין אַ געוויסן וועג, פונדעסטוועגן, בּלײַבּט זי נישט מער ווי אַ קאַץ און מ'דאַרף זיך צו איר בּאַציען ווי צו אַ קאַץ.

di natur fun a kats

m'dertseylt a herlikhe mayse fun a vi'kuakh vos a filazof hot gehat mitn Rambam. der filazof hot getaynet az er ken endern di natur fun a kats az er zol zikh uffirn vi a mentsh. der Rambam hot gezogt az dos iz ummeglikh. zey hobn bashlosn tsu haltn a vi'kuakh. ven der tog fun dem vi'kuakh iz ongekumen, hot der filazof gebrakht a kats vos er hot genit tsu vern a kelner. di kats hot servirt a gantser moltsayt un der oylem iz gezesn fargaft. kukendik un zayendik zikher az der Rambam hot farshpilt dem disput, hot der Rambam aroysgenumen a kleyn pushke fun tash. er hot es ufge'efent un a moyz iz aroysgeshprungen. azoy vi di kats hot bamerkt di moyz, hot zi aropgelozt dem tats mit dem gantsn geshir af der erd, tsebrokhn a'le keylem un zikh genumen nokh'yogn di moyz. der Rambam iz geven gerekht un a'le zenen geven aynshtimik az a kats blaybt a kats. vifil m'zol ir probirn oyslernen zikh firn in a gevisn veg, fundestvegn, blayt zi nit mer vi a kats un m'darf zikh tsu ir batsiyen vi tsu a kats.

the nature of a cat

There is a beautiful story of a disagreement that Maimonides had with a philosopher. The philosopher claimed that he could change the nature of a cat and make him act like a person. Maimonides said this was impossible. They agreed to make a contest. When the day of the contest came, the philosopher brought a cat that he had trained to be a waiter. The cat served an entire meal, and the audience was amazed. Just as they stared and assumed that Maimonides had been proven wrong, Maimonides took out a container from his pocket. He opened it up and a mouse jumped out. The cat saw the mouse, dropped the tray of dishes that he was holding, breaking them all, and ran after the mouse. Maimonides was proven right, and everyone agreed that no matter what, a cat is a cat. As much as he may be trained to act in a particular way, he is still inherently a cat and must be treated as such.

טבעו של החתול

מספרים סיפור נפלא על החילוקי דעות שהיה לרמב''ם עם פילסוף אחד. הפילסוף טען שאפשר לשנות הטבע והוא יכול לעשות מודיפיקציה בהנהגת חתול שיתנהג כמו בן אדם. הרמב''ם אמר שזה בלתי אפשרי. הם סיכמו לעשות ביניהם תחרות. כשהגיע היום של התחרות, הפילסוף הביא חתול שהוא אימן להיות מלצר. החתול הגיש סעודה שלימה והקהל נדהם. איך שהם הביטו לעבר הרמב''ם והיו בטוחים שהוא הפסיד את התחרות, הרמב''ם הוציא מְכָל מן הכיס. הוא פתח את זה ועכבר קפץ ממנו. החתול ראה את העכבר הפיל את המגש שהוא החזיק, שבר את כל הכלים וזנק אחרי החתול. הוכח שהרמב''ם צדק וכולם הסכימו שלא חשוב מה, חתול נשאר חתול. עד כמה שהוא יכול להיות מאומן לפעול באופן מסוים הוא עדיין מטבעו חתול, יש להתייחס אליו ככזה.


  Yiddish In 10 Lessons”
  workbook and CD's
  NOW AVAILABLE

  A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

  אַ גוטע וואָך 

  Chaim Werdyger
  Bringing back the Yiddish language

  A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation
Thursday, January 28, 2016

Yiddish Expressions 3.20

===============F R E E================
Here You Can View and Listen To The First Lesson Free!!
Yiddish In 10 Lessons – A Home Study Program: A 345 page Workbook and 2 CD's!!Express It In Yiddish:
How do we get around this problem, move forward, make headway, get the cart out of the mud, come to a solution, meeting of the minds?
איך פותרים את הבעיה, מתקדמים, מגיעים לפתרון, מוצאים את העגלה מהבוץ, מפגש המוחות?ווי אַזוי קומט דער קאַץ איבּערן וואַסער
vi azoy kumt der kats i'bern vaser
how does the cat cross over the river
איך יחצה החתול את המים

ווי קומט דער קרבּן צו דעם מזבּח
vi kumt der korbn tsu dem mizbeyakh
how does the sacrificial animal come to the alter
איך מגיע הקרבן אל המזבח

ווי קומט בּוידעם צו קלאָץ
vi kumt boydem tsu klots
how does the beam come to the attic

איך מגיע הקורה לעלית גג

Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.

Friday, January 22, 2016

A Taste of Yiddish 6.19

Yiddish In 10 Lessons!! 
You Can Manage With Yiddish in Most Jewish Communities In The World!!
Stay Connected To The Jewish Culture and Heritage By Learning YIDDISH!!


this week's proverb
וואָלטן אַלע אַנדערע מענטשן קײַן אויגן נישט געהאַט,
וואָלט איך אַלע מײַנע פאַרלאַנגען אין לעבּן ניט געהאַט.

transliterated
voltn a'le ande're mentshn kayn oygn nit gehat, volt ikh a'le mayne farlangen in lebn nit gehat

the proverb actually means
If all of the other people would not have eyes, all of my desires in life I would not have

translated to Hebrew
לו לא היו עיניים לכל שאר בני אדם, את כל המאויים בחיים לא היו לי


this proverb is based on the verse in Ecclesiastes 4:4
און געזען האָבּ איך, אַז די גאַנצע אַרבּעט פונעם מענטשן
און אַלע די טיכטיקייטן וואָס ער בּאַווײַזט, שטאַמען מערסטנס פון דער קנאה און די גרויסע אויגן וואָס איינער האָט אויפן צווייטן

transliterated
un gezen hob ikh, az di gantse arbet funem mentshn un a'le di tikhtikeytn vos er bavayzt, shtamen merstns fun der ki'ne un di groyse oygn vos eyner hot afn tsveytn

in English
And I have seen, all the toil and all the accomplishments, are derived from man's envy of his neighbour


original verse
וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא
קנאת-איש מרעהו


  Yiddish In 10 Lessons”
  workbook and CD's
  NOW AVAILABLE

  A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

  אַ גוטע וואָך 

  Chaim Werdyger
  Bringing back the Yiddish language

  A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation


Thursday, January 21, 2016

Yiddish Expressions 3.19

Yiddish In 10 Lessons!! 
You Can Manage With Yiddish in Most Jewish Communities In The World!!
Stay Connected To The Jewish Culture and Heritage By Learning YIDDISH!!

Express It In Yiddish:
something that is worthless, inconsequential, insignificant, unimportant
משהו שנטול ערך, חסר ערך, טריויאלי, חוסר חשיבות, שולי


ס'איז ווערט אַ רעטעך
s'iz vert a retekh
it's worth a radish
זה שווה צנון

ס'איז ווערט אַן אויסגעבּלאָזענע איי
s'iz vert an oysgeblozene ey
it's worth an emptied out egg
זה שווה ביצה מרוקן (שהתרוקן מהתוכן שלו)


ס'איז ווערט אַ זעץ אין דער ערד
s'iz vert a zets in der erd
it's worth a blow to the ground

זה שווה מכה לריצפה

Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.

Saturday, January 16, 2016

A Taste of Yiddish 6.18

Yiddish In 10 Lessons!! 
You Can Manage With Yiddish in Most Jewish Communities In The World!!
Stay Connected To The Jewish Culture and Heritage By Learning YIDDISH!!

  this week's proverbs
  דער וואָס האָט נישט פאַרזוכט בּיטערע, ווייסט נישט וואָס זיס איז

  transliterated
  der vos hot nit farzukht bite're, veys nit vos zis iz

  the proverb actually means
  he who hasn't tasted bitter doesn't know what sweet is

  translated to Hebrew
  מי שלא טעם מר, לא יודע מה זה מתוק

  another
  דער וואָרעם אין כריין, מיינט אַז ס'איז נישטאָ בּעסערס

  transliterated
  der vorem in khreyn, meynt az s'iz nito besers

  in English
  the worm in the horseradish, thinks there is nothing better

  in Hebrew

  התולעת בתוך החזרת חושבת שאין משהו יותר טוב


  Yiddish In 10 Lessons”
  workbook and CD's
  NOW AVAILABLE

  A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

  אַ גוטע וואָך 

  Chaim Werdyger
  Bringing back the Yiddish language

  A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation

Thursday, January 14, 2016

Yiddish Expressions 3.18

Yiddish In 10 Lessons!! 
You Can Manage With Yiddish in Most Jewish Communities In The World!!
Stay Connected To The Jewish Culture and Heritage By Learning YIDDISH!!  Express It In Yiddish!!
  Don't threaten me (you can't threaten an atheist with going to hell), I am not intimidated or scared, couldn't care less,
  אל תאיים עלי, אתה לא מפחיד, לא מבהיל, לא מבעית, לא מטיל אימה, לך תאיים על הסבתא שלך


  גיי סטראַשע די גענז

  gey stra'she di genz

  go threaten the geese

  תאיים על האווזים  Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.