Thursday, March 26, 2015

Yiddish Expressions 2.27

Express It In Yiddish – Vol 1 – Body Language - A Great Gift For Pesach

click for more information and to listen to a sample

http://yiddishin10lessons.blogspot.com/2015/02/express-it-in-yiddish-vol-1-body.html


Somewhere in the end of the world, an unknown or unheard of place.
מקום שנמצא בקצה השני של העולם או מקום לא ידוע או לא שמעו ממנו, מקום נידח אומרים ביידישהינטער די הרי חושך

hinter di horei khoyshekh

behind the mountains of darkness

מאחורי ההרי חושך

or

ווי דער שוואַרצער פעפער וואַקסט

vi der shvartser fefer vakst

at the ends of the earth

איפה שפלפל שחור צומח

Black pepper (Piper nigrum) is a flowering vine in the family Piperaceae, cultivated for its fruit, which is usually dried and used as a spice and seasoning. The fruit, known as a peppercorn when dried, is approximately 5 millimetres (0.20 in) in diameter, dark red when fully mature, and, like all drupes, contains a single seed. Peppercorns, and the ground pepper derived from them, may be described simply as pepper, or more precisely as black pepper (cooked and dried unripe fruit),green pepper (dried unripe fruit) and white pepper (ripe fruit seeds).
Black pepper is native to south India, and is extensively cultivated there and elsewhere in tropical regions. Currently Vietnam is the world's largest producer and exporter of pepper, producing 34% of the world's Piper nigrum crop as of 2008.
Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.

Saturday, March 21, 2015

A Taste of Yiddish 5.26

Express It In Yiddish – Vol 1 – Body Language - A Great Gift For Pesach

click for more information and to listen to a sample


this week's proverb
מיר קענען טאַקע נישט קאָנטראָלירן דעם ווינט, אָבּער מ'קען שטענדיק רעגולירן די זעגלען

transliterated
du kenst nit kontrolirn dem vint ober du kenst regulirn dayne zeglen

the proverb actually means
we can't control the wind but one can always adjust the sails

translated to Hebrew
אמנם אין לנו שליטה על הרוח אך אפשר תמיד לכוון את המפרשים

Yiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE

A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

http://yiddishin10lessons.blogspot.com/2015/01/yiddish-in-10-lessons-language-for-all.html

אַ גוטע וואָך

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language


A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation

Monday, March 16, 2015

Yiddish Expressions 2.26

Express It In Yiddish – Vol 1 – Body Language - A Great Gift For Pesach

click for more information and to listen to a sample

trying to elicit a response, to draw or bring out or bring forth; educe; evoke all to no avail, is described in Yiddish

מישהו שמתעלם ממך, לא מגיב, לא שם לב עליך, מעלים עין, מזניח, לא מתייחס עליך.בלי לקבל תשובה נקרא ביידיש
קענסט קיצלען אַ טויטן

kenst kitslen a toytn

you can tickle a corpse (has no effect whatsoever)

אתה יכול לדגדג מת (כמו שמת יענה לך כך תקבל תשובה ממנו)

or

מאַכן זיך נישט וויסנדיק

makhn zikh nit visndik

ignore

להתעלםYiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.


Saturday, March 14, 2015

A Taste of Yiddish 5.25

NEW BOOK & CD – Express It In Yiddish – Vol 1 – Body Language

click for more information and to listen to a sample


אַ קאַרגער קען און וויל נישט אַ פאַרשווענדער וויל בּיז ער קען נישט

transliterated
a karger ken un vil nit; a farshvender vil biz er ken nit

the proverb actually means
a miser is able to but doesn't want; a squanderer wants until he is unable to

translated to Hebrew
קמצן יכול אך לא רוצה; פזרן רוצה עד שהוא כבר לא יכול


another
דעם אָרעמאַן פעלט פיל, דער קאַרגער אָבּער האָט גאָרנישט

transliterated
der o'reman felt fil, der karger ober hot gornit

in English
the pauper lacks much but the miser has nothing

in Hebrew
לעני חסר המון אבל לקמצן אין כלום


and another
דער טויט פון אַ קאַרגן איז זײַן איינציקע גוטע טאַט

transliterated
der toyt fun a kargn iz zayn eytsike gu'te tat

in English
the death of a miser is his only good deed
in Hebrew
מוות של הקמצן הוא דבר טוב היחיד שעושה


and the last one
אַן אייזל האָט בּײַ זײַן לעבּענס צײַטן נישט מער ווי פיל אַרבּעט און שלעכטע שפּײַז, און נאָך זײַן טויט מאַכט מען פון זײַן פעל אַ פּויק, וועלכע מאַכט אַנדערע לוסטיק און פריילעך, אַזוי איז אויך מיט אַ קמצן

transliterated
an eyzl hot ba zayn lebens tsaytn nit mer vi fil arbet un shlekhte shpayz' un nokh zayn toyt makht men fun zayn fel a poyk, velkhe makht ande're lustik un freylakh. Azoy iz oykh mit a kamtsn

in English
a donkey's life consists of no more than hard work and meager food. After it's death you make a drum of of its skin that make people happy and joyful. The same is with a miser.

In Hebrew

בחייו של חמור אין לו יותר מעבודה קשה ואוכל גרוע, ולאחר מותו עושים מעורו תוף שגורם אושר ומשמח אנשים. אותו דבר עם קמצן  


Yiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE

A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

http://yiddishin10lessons.blogspot.com/2015/01/yiddish-in-10-lessons-language-for-all.html

אַ גוטע וואָך

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language


A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation

Wednesday, March 11, 2015

Yiddish Expressions 2.25

NEW BOOK & CD – Express It In Yiddish – Vol 1 – Body Language

click for more information and to listen to a sampleHow do describe in Yiddish someone who knowingly gets tangled up in an unwanted situation, is in over his head, gets into harms way, into a jam or into a dangerous situation

איך מתארים ביידיש אחד שמכניס את עצמו ביודעין לאירוע בלתי רצוי, למצב שאי אפשר לצאת ממנו, לתנאים מסוכניםמסתבך, נכנס לבוץאַרײַנלייגן אַ געזונטן קאָפּ אין אַ קראַנקען בּעט

araynleygn a gezuntn kop in a kranken bet

to put a health head into a sickbed

להכניס ראש בריא למיטה חולה

Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.

Saturday, March 7, 2015

A Taste of Yiddish 5.24

NEW BOOK & CD – Express It In Yiddish – Vol 1 – Body Language

click for more information and to listen to a sample

this week's proverbs
אַ יתום הייסט דער וועלכער האָט נישט קײַן פאָטער אָדער מוטער;
אַ גרעסערער יתום איז דער וועלכער האָט נישט קײַן ליבּע און וויסן פון האַרץ און גײַסט

transliterated
a yosem heyst der velkher hot nit kayn foter oder muter;
a greserer yosem iz ser velkher hot nit kay li'be un visn fun harts un gayst

the proverb actually means
an orphan is one that doesn't have a father or mother;
a greater orphan is one who has no love and understanding of the heart and spirit

translated to Hebrew
יתום נקרא אחד שאין לו אב או אם;
יתום יותר גדול נקרא אחד שאין לו אהבה וידע מלב ונפש


another
עס איז אַ גרויסע זאַך צו זיגן איבּער דאָס האַרץ, אָבּער נאָך גרעסער איז דער וואָס זיגט דורך זײַן האַרץ

transliterated
es iz a groyse zakh tsu zign i'ber dos harts, ober nokh greser iz der vos zigt durkh zayn harts

in English
it's a big thing to conquer the heart; but greater yet is to vanquish through the heart

in Hebrew
זה דבר גדול לנצח את הלב, אבל עוד יותר גדול זה לנצח דרך הלב

Yiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE

A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH

http://yiddishin10lessons.blogspot.com/2015/01/yiddish-in-10-lessons-language-for-all.html

אַ גוטע וואָך

Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language


A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generation

Thursday, March 5, 2015

Yiddish Expressions 2.24

NEW BOOK & CD – Express It In Yiddish – Vol 1 – Body Language

click for more information and to listen to a samplesomeone that writes very large letters, large print is called in Yiddish

אחד שכותב באותיות גדולות או דפוס של אותיות גדולות נקרא ביידיש


אַזעלכע גרויסע קידוש לבנה אותיות

a'zelkhe groyse kidesh levo'ne oysiyes

such huge letters like from the blessing of the new moon*

אותיות גדולות כמו של קידוש לבנה
*Kiddush Levanah (trans. Sanctification of the Moon) is a Jewish ritual, performed outside at night shortly after Rosh Chodesh, in which a series of prayers are recited to bless the new moon.
The source of the Kiddush Levana is in the Babylonian Talmud, (Sanhedrin 42a), Rabbi Yochanan taught that one who blesses the new moon, in its proper time, is regarded like one who greets the Shechinah (Divine Presence), as it is written in Exodus 12:2:, "This month (is to be for you the beginning of months..)”
This verse is the source of what is considered to be the first commandment in the Torah, which is to sanctify the new month, and is based on the lunar calendar. Although Kiddush levana is not the method of sanctifying the new month, we may be able to understand Rabbi Yochanan's opinion that one who ‘blesses the new moon’, is also showing respect to the first commandment in the Torah, and therefore it is like greeting the Shechinah (Divine Presence).
Many synagogues post the text of the prayer in large type on an outside wall.Yiddish is rich with expressions. In fact, sometimes the same phrase can be said in a number of different ways. I try to bring the unique ones, where it is is not obvious from the literal translation what the expression means.

Tuesday, March 3, 2015

A Taste of Yiddish - Happy Purim 5775

NEW BOOK & CD – Express It In Yiddish – Vol 1 – Body Language

click for more information and to listen to a sample


a famous quote
בּיז צום קרעטשמע דאַרף מען אויך אַ טרינק

transliterated
biz tsum kreetshme darf men oykh a trink 

in English
on the way to the tavern one too needs a drink
(on the way to your destination you need to be taken care of as well)

in Hebrew
עד לבית המרזח גם צריכים לשתות משהו

אַן אַנדער מענטש
מ'האָט אַמאָל געפרעגט בּײַ איינעם וואָס האָט ליבּ געהאַט 'דעם בּיטערן טראָפּ' “ווי אַזוי קענט איר אַרײַנגיסן אין זיך און דערהאַלטן אַזוי פיל משקה?”
"איך זע אַז איר פאַרשטייט גאָרנישט”, גיט ער אַן ענטפער. "ווען איך גיס אַרײַן אַ כּוס'עלע ווער איך דאָך אַן אַנדער מענטש, און דער אַנדערער דאַרף דאָך אויך עפּעס נעמען אין מויל אַרײַן.....צווישן אונדז אַלע איז דאָס גאָרנישט אַזוי פיל....”

an ander Mentsh
m'hot amol gefregt ba eynem vos hot lib gehat 'dem bitern trop', “vi a'zoy kent ir a'rayngisn im zikh un derhaltn a'zoy fil mashke”?
"ikh ze az ir farshteyt gornit,” git er an entfer. “ven ikh gis a'rayn a koy'se'le ver ikh dokh an ander mentsh, un der anderer darf dokh oykh epes nemen in moyl a'rayn.... tsvishn undz a'le iz dos gornit a'zoy fil...”

a diferent person
a lush was once asked, “how can you consume such a vast amount of alcohol without ill effect”?
"I see that you don't understand a thing,” he quipped. “when I take a shot, I become a different person, and the other on also needs something to quench his thirst. Between all of us, it's is not that much...

בן אדם אחר
שאלו פעם אחד שאהב את הטיפה המרה, ''איך אתה יכול להכניס כזה כמות משקה בלי שזה ישפיע עליך?”
"אני רואה שאתה לא מבין כלום,'' הוא החזיר. ''עם לגימת כמה כוסיות, אני הופך להיות לבן אדם אחר, והאחר גם הוא צריך כמה לגימות. ואם אתה מחלק את זה בין כלנו אז זה כבר לא כל כך הרבה....''