Saturday, August 17, 2013

A Taste of Yiddish 3.48 & A Happy New Year

Yiddish is one of the richest languages in the world
 filled with expressions, idioms and proverbs  

Yiddish In 10 Lessons Home Study Program is now available for $99.00

this week's proverb
די קנאה געדויערט געוויינטלעך לענגער ווי דאָס גליק פון די וואָס מיר זענען מקנא
di ki'ne gedoyrt lenger vi dos glik fun di vos mir zenen me'ka'ne
the proverb actually means
the envy usually lasts longer than the luck of those we envy
translated to Hebrew
האורך של הקנאה נמשכת יותר זמן בדרך כלל מהמזל של זה שמקנאים

As the New Year 5774 is about to begin (Sept. 5-6 2013) I would like to state the following:

Blessings are usually reserved for the priests. I am not a high priest nor a regular priest. I am but a “poshiter Yid” an ordinary Jew.
In tractate Megillah 15A the Talmud states in the name of Rabbi Eliezer ben Chanina,
Let not the blessing of an ordinary man be lightly esteemed in your eyes”.

To all my treasured subscribers and friends who have been receiving my Free Weekly Taste of Yiddish, and those who have yet to sign up, I would like to wish, as an ordinary person, the blessing and prayer that the High Priest recited (alphabetically) when he came out from the Holy of Holy's in the Holy Temple in Jerusalem on Yom Kippur

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו
ס'זאָל זיין דיין ווילן ג-ט אונדזער ג-ט און דער ג-ט פון אונדזערע עלטערן
sol zayn dayn viln g-t undzer g-t un der g-t fun undzere eltern
may it be your will, Hashem, our G-d and the G-d of our forefathers
שתהא השנה הזאת הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל
אַז דאָס יאָר וואָס קומט אויף אונדז און אויף דיין יידישן פאָלק ישראל, זאָל זיין
az dos yor vos kumt af undz un af dayn Yidishn folk Yisroel zol zayn
that this year that is coming upon us & upon all the nation of Israel, should be
שנת אוצרך הטוב תפתח לנו,
אַ יאָר וועלכע דו וועסט אונדז אויפעפענען דיינע אוצרות
a yor velkhe du vest undz ufefenen dayne oytsres
a year in which You open Your treasures for us
שנת אוסם,
אַ יאָר פון שפע, זעט
a yor fun shefa, zet
a year of abundance
שנת ברכה,
אַ יאָר וואָס מיר זאָלן געבּענטשט ווערן
a yor vos mir zoln gebentsht vern
a year of blessing
שנת גזרות טובות מלפניך,
אַ יאָר וואָס דו זאָלסט אַרויסגעבּן גוטע גזרות
a yor vos du zolst aroysgebn gute gezeyres
a year of beneficial decrees from before you
שנת דגן תירוש ויצהר,
אַ יאָר פון ווייץ, וויין און בּוימל
a yor fun veyts, vayn un boyml
a year of grain, wine and oil
שנת הרוחה והצלחה וקימים,
אַ יאָר פון פאַרבּרייטונג, גליק און שטענדיקייט
a yor fun farbreytung, glik un shtendikeyt
a year of expansiveness, success and permanence
שנת ועוד בית מקדשיך,
אַ יאָר פון אַ צוזאַמענקלייבּונג אין דיין הייליק הויז
a yor fun a tsuzamenklaybung in dayn heylik hoyz
a year of assembly in Your Holy Temple
שנת זול,
אַ יאָר פון בּיליקע פּרייזן
a yor fun bilike prayzn
a year of affordable prices
שנת חיים טובים מלפניך,
אַ יאָר ווי דו וועסט אונדז שענקען אַ גוט לעבּן
a yor vi du vest shenken a gut lebn
a year of good life from before You
שנת טלולה וגשומה אם שחונה
אַ יאָר פון טוי און רעגענס אויבּ ס'וועט זיין הייס
a yor fun toy un regens oyb s'vet zayn heys
a year that is dewy and rainy, if it is hot (warm temperatures)
שנת ימתיקו מגדים את תנובתם
אַ יאָר ווען די בּעסטע פרוכטן וועלן זיס מאַכן דעם שניט
a yor ven di beste frukhtn veln zis makhn dem shnit
a year when choice fruits sweeten their produce
שנת כפרה על כל עונותינו
אַ יאָר ווען אַלע אונדזערע זינד וועלן פאַרגיבּן ווערן
a yor ven ale undzere zind veln fargibn vern
a year of atonement of all our iniquities
שנת לחמנו ומימינו תברך
אַ יאָר וואָס אונדזער בּרויט און וואַסער וועלן געבּענטשט ווערן
a yor vos undzer broyt un vaser veln gebentsht vern
a year in which You will bless our food and our drink
שנת משא ומתן
אַ יאָר פון האַנדלען
a yor fun handlen
a year of commerce
שנת נבוא לבית מקדשינו
אַ יאָר ווי מיר וועלן קענען קומען אין אונדזער בּית המקדש
a yor vi mir veln kenen kumen in undzer beys hamikdosh
a year when we can come to our Holy Temple
שנת שֹבע
אַ יאָר פון זעט
a yor fun zet
a year of prosperity
שנת ענג
אַ יאָר פון פארגעניגן
a yor fun fargenign
a year of delight
שנת פרי בטננו ופרי אדמתנו תברך
אַ יאָר ווי די פרוכט פון אונדזער בּויך און די פרוכט פון אונדזער ערד וועלן זיין געבּענטשט
a yor vi di frukht fun undzer boykh un di frukht fun undzer erd veln zayn gebentsht
a year in which You will bless the fruit of our womb & the fruit of our land
שנת צאתנו ובואנו תברך
אַ יאָר ווי דו וועסט בּענטשן אונדזער גיין און קומען
a yor vi du vest bentshn undzer geyn un kumen
a year in which You will bless our going and coming
שנת קהלנו תושיע,
אַ יאָר פון הילף פאַר אונדזערע קהילות
a yor fun hilf far undzere kehiles
a year in which You will save our community
שנת רחמיך יכמרו עלינו
אַ יאָר ווי דו וועסט זיך דערבּאַרעמען אויף אונדז מיט דיין מיטלייד
a yor vi du vest zikh derbaremen af undz mit dayn mitlayd
a year in which Your compassion will be stirred upon us
שנת שלום ושלוה
אַ יאָר פון פרידן און רואיקייט
a yor fun fridn un ru'ikeyt
a year of peace and tranquility
שנה שתוליכנו קוממיות לארצנו
אַ יאָר וואָס דו זאָלסט אונדז פירן מיט אַ דערהויבּענע שטאָלצקייט צו אונדזער לאַנד
a yor vos du zolst undz firn mit a derhoybene shtoltskeyt tsu undzer land
a year in which You will lead us with upright pride to our land
שנה שלא תפיל אשה את פרי בטנה,
אַ יאָר וואָס קיין שום פרוי וועט נישט מפּיל זיין
a yor vos kayn shum froy vet nit mapil zayn
a year that no woman will miscarry the fruit of her womb
שנה שתעלנו שמחים לארצנו
אַ יאָר ווען דו וועסט אונדז ארויפבּרענגען פריילעכערהייט צו אונדזער לאַנד
a yor ven du vest undz arufbrengn freylekherheit tsu undzer land
a year in which you will bring us up joyously to our land
שנה שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם אחר,
אַ יאָר ווי דאָס יידישע פאָלק זאָל נישט דאַרפן אָנקומען איינער צום צווייטן און נישט צו קיין אַנדער פאָלק
a yor vi dos Yidishe folk zol nit darfn onkumen eyner tsum tsveytn un nit tsu kayn ander folk
a year in which Your people Israel need not be dependent upon one another or upon another people
בתתך ברכה במעשה ידיהם
ווען דו בּאַשענקסט זיי מיט אַ בּרכה אין זייער אַרבּעט
ven du bashenkst zey mit a brokhe in zeyer arbet
as You bestow blessing upon their handiwork

Wishing You the 3 H's For the New Year
Health
Happiness
and a Hefty Wallet
אַ כּתיבה וחתימה טובה און אַ גוט
געבּענטשט יאָר
Yiddish In 10 Lessons”
workbook and CD's
NOW AVAILABLE
A QUICK AND EASY WAY TO LEARN YIDDISH
א גוטע וואָך
Chaim Werdyger
Bringing back the Yiddish language
(if for some reason you stop receiving the emails, just check your spam. To avoid that from happening, just add my email address to your address book or send me an email)
A proverb is a short, generally known sentence of the folk which contains wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, fixed and memorizable form and which is handed down from generation to generationNo comments:

Post a Comment